Wyjaśnienia treści SIWZ dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

Wasilków, 2016-04-26

BGGN.271.02.2016

.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

.

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

.

udzielam wyjaśnień do SIWZ

.

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach. Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1.

Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną można wykonać z mieszanki AC 11 S.

2.

Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W?

Odpowiedź:

Warstwę wiążącą można wykonać z mieszanki AC 16 W.

3.

Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu nie był opracowany, ponieważ roboty obejmują tylko wymianę 1 znaku (A-7 + T-6a) zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą powiatową.

4.

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej wykonania zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. cm - wg SST D.08.02.02 pkt 1.3.

Odpowiedź:

W przedmiarze należy uwzględnić pozycję wykonania nawierzchni zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce piaskowej w ilości - 152 m2.

5.

Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych i bruku?

Odpowiedź:

Właścicielem materiału z rozbiórki elementów betonowych i bruku jest Zamawiający. Materiał ma być odwieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie wsi Dąbrówki.

6.

Prosimy o informację, czyją własnością jest materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej, jeżeli Zamawiającego, to gdzie ma być odwieziony.

Odpowiedź:

Właścicielem materiału z frezowania jest Zamawiający. Materiał ma być odwieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie wsi Dąbrówki.

7.

Prosimy o określenie wymagań, jakie ma spełniać Wykonawca w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Czy spełnieniem tego warunku będzie dysponowanie tylko kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia drogowe?

Odpowiedź:

Spełnieniem warunku będzie dysponowanie tylko kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia drogowe, przy czym roboty telekomunikacyjne należy wykonać w porozumieniu z właścicielem sieci.

Dodana: 27 kwiecień 2016 09:14

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2016 09:14