Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiejw Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-09-13

BGGN.271.10.2016

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym” poprzez:

1)  udostępnienie poprawionej dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej w pliku KD.zip,

2)  zmianę poniższych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)  w punkcie 10 w ten sposób, że linia nr 13 przyjmuje brzmienie:

Nie otwierać przed 2016-09-23 godz. 11:15”,

b)  w punkcie 11 w ten sposób, że:

- linia nr 1 przyjmuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 2016-09-23 o godz. 11:00.”

- początek linii nr 9 przyjmuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-09-23 o godz. 11:15...”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Niniejsze zmiany SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1) w punkcie IV.2.2): „Data: 23/09/2016”,

2) w punkcie IV.2.6): „Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2016”

3) w punkcie IV.2.7): „Data: 23/09/2016” i „Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-09-23...”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Załącznik:

  1. plik KD.zip - w formie elektronicznej

Dodana: 14 wrzesień 2016 15:16

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2016 15:16