Ogłoszenie o zamówieniu dot. wykonania remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

Wasilków: Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie
Numer ogłoszenia: 118688 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa , ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasilkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie obecnych nawierzchni na nowe na dwóch odcinkach ul. Kryńskiej w Wasilkowie, w szczególności na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm o powierzchni 1374,7 m2, nawierzchni z czerwonej betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm o powierzchni 88,7 m2, ustawieniu krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na długości 195,5 m, ustawieniu krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na długości 195 m, ustawieniu obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na długości 77,3 m, ułożeniu chodnika z płyt betonowych 35x35x5 o powierzchni 209,5 m2, ułożeniu chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm o powierzchni 204,6 m2 wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 - dokumentacja. II.1.5) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł, słownie złotych: trzy tysiące i 00/100 III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6 niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)* * - należy złożyć JEDZ i dokumenty wymienione powyżej, których zakres informacji wykracza poza JEDZ, lub dokumenty wymienione powyżej bez złożenia JEDZ SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 95 2 - Długość rękojmi - 5 IV.2.2) Aukcja elektroniczna - nie dotyczy. IV.3) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W zakresie istotnych postanowień Umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy jedynie w poniższych warunkach i zakresie: a) zmiana terminu zakończenia robót zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. nr 1. IV.4.4) Termin składania ofert: 27.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, Punkt obsługi interesanta - parter. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Dodana: 12 maj 2016 08:27

Zmodyfikowana: 12 maj 2016 08:27