Ogłoszenie o zamówieniu dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

Wasilków: Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni
oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060
Numer ogłoszenia: 122426 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, 
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasilkow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie
wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni
oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+060, a w szczególności na wykonaniu nawierzchni 
z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o powierzchni warstwy ścieralnej 540 m2 wraz 
z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot
zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat. Dokładny zakres prac zawiera załącznik 
nr 8 - dokumentacja.
II.1.5) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zł, słownie złotych:
jeden tysiąc i 00/100. 
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6
niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6
niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6
niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6
niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione w punkcie 6
niniejszej specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone; 
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)* 
* - należy złożyć JEDZ i dokumenty wymienione powyżej, których zakres informacji wykracza poza JEDZ, lub
dokumenty wymienione powyżej bez złożenia JEDZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95 
2 - Długość rękojmi - 5 
IV.2.2) Aukcja elektroniczna - nie dotyczy.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: 
W zakresie istotnych postanowień Umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany Umowy jedynie w poniższych warunkach i zakresie: 
a) zmiana terminu zakończenia robót zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
01.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7,
Punkt obsługi interesanta - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dodana: 16 maj 2016 11:52

Zmodyfikowana: 16 maj 2016 12:03