Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 04.07.2017 r.

BGGN.271.07.2017.SB

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”

- jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):

1)  uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) poprzez udostępnienie wzoru umowy - w załączeniu;

2)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) w punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia w Uwadze po wyrażonej słownie kwocie „jeden milion

i 00/100” dodaje się słowa: „zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które

są wymagane wraz z ofertą”;

b) w punkcie 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert... zdanie rozpoczynające się od słów:

G=15 pkt...” przyjmuje brzmienie:

G=15 pkt, w przypadku zaoferowania gwarancji o długości co najmniej 4 lat”;

pozostała część nie ulega zmianie;

c) w druku oferty w punkcie 12 dodaje się podpunkt 8: „8) harmonogram robót”;

d) w punkcie 10. Opis sposobu przygotowania ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Nie otwierać przed...” zmienia się datę na 2017-07-10; pozostała część nie ulega zmianie;

e) w punkcie 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Termin składania ofert...” zmienia się datę na 2017-07-10; pozostała część nie ulega zmianie;

f) w punkcie 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na 2017-07-10; pozostała część nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1.  W punkcie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia w Uwadze po wyrażonej słownie kwocie „jeden

milion i 00/100” dodaje się słowa: „zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót,

które są wymagane wraz z ofertą”.

2.  W punkcie IV.6.2) Termin składania ofert... zmienia się datę na 2017-07-10. Pozostała cześć nie ulega

zmianie.

 

Dodana: 4 lipiec 2017 13:14

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 12:01