Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Ogłoszenie nr 500064799-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.

Gmina Wasilków : Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 590225-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500036023-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.17.2017.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Budową drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” polegające na: Część 1. Ścieżka rowerowa i chodnik 1) robotach branży drogowej: budowie ścieżki rowerowej i chodnika od km 0+000 do 2+166 o nawierzchni ścieżki rowerowej w przeważającej części z bezfazowej kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 3 810 m2, chodnika o nawierzchni w przeważającej części z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 3 565 m2 wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 2) robotach branży elektrycznej (bez kładki): budowie linii kablowej oświetleniowej - montażu i stawianiu 19 szt. słupów oświetleniowych, układaniu ręcznym 361,0 m kabla YAKXs 5x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną, układaniu 77,0 m kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 5x35mm2, demontażu i ponownym montażu 6,0 m kabla SN (kabel na majątku Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., prace pod nadzorem właściciela) wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 3) robotach branży telekomunikacyjnej (bez kładki): wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym - przepust rurą HDPE i dwudzielną - o sumarycznej długości 207 m, budowa studni kablowej prefabrykowanej rozdzielczej typu SKR-1 szt. 1, przekładanie rurociągu doziemnego o śr. do 50 mm do rowu wykopanego na długości 77 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 4) robotach branży sanitarnej: montaż 96 m rurociągów gazowych z rur polietylenowych (HDPD) o średnicy nominalnej 125 mm z rur prostych - Rura PE100RC SDR17,6, DN 125x7,1mm, montaż 1 szt. studzienki ściekowej ulicznej betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt klasy D 400 wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji; Część 2. Kładka nad rzeką Supraśl 1) robotach branży mostowej: budowie kładki jednoprzęsłowej nad rzeką Supraśl ze stalowych rurowych dźwigarów łukowych i pomostem o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową o szerokości całkowitej płyty pomostu 4,30 m, szerokości całkowitej 6,90 m, długości całkowitej L=52,00 m i rozpiętości teoretycznej 51,00 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 2) robotach branży elektrycznej - kładka: budowie linii kablowej oświetleniowej - montażu i stawianiu 2 szt. słupów oświetleniowych na kładce nad rzeką, układaniu ręcznym kabla YAKXs 5x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną o długości 17 m, układaniu kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXs 5x35mm2 o długości 19 m, układaniu kabla w rurze osłonowej SMR110 pod kładką dla pieszych nad rzeką - YAKXs 5x35mm2 o długości 53 m wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, 3) robotach branży telekomunikacyjnej - kładka: budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 szt. 2, montaż rur BE 160/14,5 do konstrukcji mostu o długości 60 m, ręczne wciąganie 3 rur o śr. 40 mm w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej o długości 62 m, ręczne wciąganie 1 rury o śr. 40 mm w zwojach do otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej o długości 62 m, budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr. 40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie o długości 0,02 km, montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył - złącze na kablu o liczbie par 100 - 2 złącza wraz z wykonaniem pozostałych prac przewidzianych w dokumentacji, wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. Uwaga: w części 1 - ścieżka rowerowa i chodnik - Wykonawca do dnia 01.12.2017 r. może wykonać część przedmiotu zamówienia do kwoty wraz z podatkiem VAT 375 000,00 zł, słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy i 00/100 zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą. CPV: część 1: 45233162-2, 45233161-5, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8, 45231220-3, 45232410-9, część 2: 45221000-2, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, by Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej w części 1 podbudowę i nawierzchnię ścieżki rowerowej i chodników z kostki brukowej betonowej, a w części 2 budowę przyczółków oraz montaż kładki za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia i uprawnienia zamawiającego ustalone są w projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 45221000-2, 45233161-5, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8, 45231220-3, 45232410-9, 45111200-0, 45316110-9, 45232310-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Ścieżka rowerowa i chodnik

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2417327.06

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BBGM Gryko Kamila

Email wykonawcy: bbgm@o2.pl

Adres pocztowy: ul. Pietrasze 43B

Kod pocztowy: 15-131

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3105112.55

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3060841.01

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4085994.85

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Kładka nad rzeką Supraśl

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dodana: 27 listopad 2017 08:56

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 08:56