Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 154825-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wasilków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot...
Termin składania ofert: 2016-08-26


Wasilków: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków
Numer ogłoszenia: 150000 - 2016; data zamieszczenia: 30.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154825 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 5. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 2 pełnych lat.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 593495,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 768996,00

  • Oferta z najniższą ceną: 768996,00 / Oferta z najwyższą ceną: 810324,00

  • Waluta: PLN .

Dodana: 30 wrzesień 2016 13:46

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2016 13:46