Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego

 

Wasilków, 19.01.2018 r.

BGGN.271.01.2018.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ

dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku

od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

branża oświetlenia ulicznego

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

1)  udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Zamawiający w rozdz. V pkt 4 litera a) SIWZ wymaga w celu spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej wykazania realizacji robót z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, natomiast w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego okresu (3 lat czy 5 lat) Wykonawca winien wykazać wykonanie robót budowlanych?”

Odpowiedź na problem 1: Zgodnie z rozdz. V pkt 4 litera a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu Wykonawcy jest to, by w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 należycie wykonaną robotę z zakresu linii kablowej oświetleniowej o długości co najmniej 2 km i liczbie słupów oświetleniowych co najmniej 80 szt. oraz o wartości co najmniej 800 tys. zł brutto.

W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), tj. w § 2 ust. 4 pkt 1):

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;”;

Problem 2: Zwrócono uwagę na zapis § 6 litera b) załącznika nr 1 do SIWZ - istotnych postanowień umowy w związku z terminem gwarancji i terminem rękojmi.

Odpowiedź na problem 2: Zmienia się zapis § 6 litera b) załącznika nr 1 do SIWZ - istotnych postanowień umowy;

2)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowienia umowy zamienia się na wersję oznaczoną s01zal1-ipuRBv1.pdf zawierającą zmianę zapisów opisaną w problemie 2 powyżej.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

W załączeniu:

załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowienia umowy wersja s01zal1-ipuRBv1.pdf .

 

Dodana: 22 styczeń 2018 09:30

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2018 09:30