Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

 

Wasilków, 26.01.2018 r.

BGGN.271.02.2018.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ

dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

1)  udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Czy roboty będzie można wykonywać i zamykać odcinkami (np. 4 odcinki)?”

(zamknięcie ulicy i wykonywanie robót na całej szerokości)

Odpowiedź na problem 1: Zamawiający nie zgadza się na takie wykonywanie robót.

Problem 2: „Które materiały z rozbiórek trzeba będzie odwieźć na składowisko Inwestora i na jaką

odległość?”

Odpowiedź na problem 2: Wszystkie materiały z rozbiórek należy odwieźć we wskazane przez Inwestora miejsce położone w odległości do 5 km.

Problem 3: „Czyją własnością będzie usunięty humus z darniną.”

Odpowiedź na problem 3: Usunięty humus z darniną będzie własnością Inwestora.

Problem 4: „Czyją własnością będzie uzyskany urobek z wykopów?”

Odpowiedź na problem 4: Urobek z wykopów będzie własnością Inwestora.

Problem 5: „Ile kg zbrojenia przyjąć w ściankach czołowych (poz. 20 przedmiaru)?”

Odpowiedź na problem 5: Do zbrojenia ścianki czołowej należy użyć 310 kg stali, szczegóły pokazano w pliku Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf - w załączeniu.

Problem 6: „W SIWZ III c i w przedmiarze przyjęto 1795,35 m2 warstwy ścieralnej, w SIWZ III po punkcie o

zapisano: Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja; w dokumentacji (opis,

rysunki) warstwa ścieralna jest na całej długości ulicy (844x7 = 5908 m2); jaki zakres warstwy

ścieralnej jest objęty przedmiotem zamówienia?”

Odpowiedź na problem 6: Właściwa ilość to 6430,7 m2 AC 11S (KR-3). Poprawiony przedmiar w załączeniu, jako plik PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf .

2)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że:

a)  w SIWZ w punkcie III. Opisie przedmiotu zamówienia litera b) zamienia się dotychczasową mieszankę bitumiczną na AS 11S (KR-3) oraz powierzchnię warstwy ścieralnej na 6430,7 m2,

b)  dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowienia umowy - zamienia się na wersję oznaczoną s02zal1-ipuRBv1.pdf zawierającą zmianę zapisów w § 6 ust. 6 litera b),

c)  udostępnia się pliki:

- Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf,

- PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf,

- s02zal1-ipuRBv1.pdf - istotne postanowienia umowy,

d)  w SIWZ w punkcie X. Opis sposobu przygotowania ofert i w punkcie XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert zmienia się występujące tam daty na 02.02.2018 r.; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1)  w punkcie II.4) litera b) zamienia się dotychczasową mieszankę bitumiczną na AS 11S (KR-3) oraz powierzchnię warstwy ścieralnej na 6430,7 m2,

2)  w punkcie IV.6.2) zmienia się datę na 02.02.2018 r.; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

W załączeniu pliki:

1) Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf,

2) PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf,

3) s02zal1-ipuRBv1.pdf - istotne postanowienia umowy.

 

 

Dodana: 29 styczeń 2018 13:39

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2018 14:43