Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów:  „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018.

Na podstawie art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Burmistrz Wasilkowa

 ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów:

 „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”

1. Udzielającym zamówienie jest:  Gmina Wasilków ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018” dla dzieci z roczników 2013-2014, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków, poprzez przyjęcie obowiązków:

1)wykonania usługi szczepień u dzieci, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,

2) edukacji rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym,

3) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach wśród pacjentów swojej placówki.

3. Termin udzielania świadczeń - od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2016 r.

4. Szacunkowa liczba dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń- zakłada się, że populacja dzieci objęta programem szczepień przeciwko pneumokokom byłaby pomniejszona o średnio 30%-40 % (tj. dzieci już zaszczepionych przeciwko pneumokokom ze środków własnych rodziców oraz dzieci ze wskazaniami do szczepień obowiązkowych), tym samym w roku 2016 szacuje się, iż liczba dzieci objętych programem wyniesie 117 dzieci.

5. Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji dzieci z danego rocznika.

6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7.Z formularzem oferty oraz szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pok. 9 tel. 85 7185 400 wew. 33 oraz na stronie internetowej www.wasilkow.pl.

8.Oferty należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy
ul. Białostockiej 7 do dnia 5 kwietnia 2016 r. do godziny 10.00 z dopiskiem- Oferta na realizację „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00

10. Oferta powinna spełniać wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

11. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

3) na stronie internetowej urzędu.

12. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert bez podania przyczyn.

Dodana: 18 marzec 2016 14:49

Zmodyfikowana: 18 marzec 2016 15:23