Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

 

Wasilków, 2017-07-28

BGGN.271.09.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach – etap I

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach – etap I

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: „Bud-Ogród” Jacek Marczyński

Adres Wykonawcy: 17-132 Wyszki, Strabla, ul. Kolejowa 8

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 311 208,79 zł,

15 pkt za długość gwarancji 4 lata,

25 pkt za termin wykonania 40 dni.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

W niniejszym postępowaniu nie złożono innych ofert niż wybrana.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 28 lipiec 2017 15:19

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2017 15:19