Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego

 

Wasilków, 20.02.2018 r.

BGGN.271.01.2018.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej

na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

branża oświetlenia ulicznego

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku

od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach

Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

branża oświetlenia ulicznego

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: 16-070 Choroszcz, Łyski 1A,

Punktacja oferty: 100,00 pkt: 40,00 pkt za cenę brutto,

30,00 pkt za termin wykonania,

30,00 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: EL-MAR Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 16/5,

Punktacja oferty: 99,17 pkt: 39,17 pkt za cenę brutto,

30,00 pkt za termin wykonania,

30,00 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: druga - pośrednia.

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: „Elbor” Eugeniusz Borowik,

Adres Wykonawcy: 15-540 Białystok, ul. Żubrów 25,

Punktacja oferty: 97,59 pkt: 37,59 pkt za cenę brutto,

30,00 pkt za termin wykonania,

30,00 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: czwarta - najmniej korzystna.

Nr oferty: 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Bor-Tech Piotr Borowski,

Adres Wykonawcy: 16-100 Sokółka, Igryły 20,

Punktacja oferty: 97,65 pkt: 37,65 pkt za cenę brutto,

30,00 pkt za termin wykonania,

30,00 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: trzecia - pośrednia.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 20 luty 2018 15:24

Zmodyfikowana: 20 luty 2018 15:24