Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 08.11.2017 r.

BGGN.271.19.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy: UAB „Šiauliu Plentas” Oddział w Polsce,

Adres Wykonawcy: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

Punktacja oferty: 100,0 pkt: 60,0 pkt za cenę brutto,

15,0 pkt za długość gwarancji,

25,0 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana,

Adres Wykonawcy: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 1D,

Punktacja oferty: 94,6 pkt: 54,6 pkt za cenę brutto,

15,0 pkt za długość gwarancji,

25,0 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: czwarta - najmniej korzystna.

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsięb. Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz,

Adres Wykonawcy: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

Punktacja oferty: 95,0 pkt: 55,0 pkt za cenę brutto,

15,0 pkt za długość gwarancji,

25,0 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: trzecia - pośrednia.

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: „Aks-Bud” Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek,

Adres Wykonawcy: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 305,

Punktacja oferty: 98,4 pkt: 58,4 pkt za cenę brutto,

15 pkt za długość gwarancji,

25 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: druga - pośrednia.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 9 listopad 2017 11:23

Zmodyfikowana: 9 listopad 2017 11:23