Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

Wasilków, 18.12.2017 r.

BGGN.271.20.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla usług.

III.  Nazwa zamówienia

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przeds. Komunalne Gospodarki Komunalnej „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: 16-010 Wasilków, Studzianki, ul. Spółdzielcza 11,

Punktacja oferty: 95,0 pkt: 60,0 pkt za „Cenę”,

20,0 pkt za „Gabaryt”,

15,0 pkt za „Termin płatności”,

0,0 pkt za „Środowisko”,

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy: 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4,

Punktacja oferty: 89,3 pkt: 54,3 pkt za „Cenę”,

20,0 pkt za „Gabaryt”,

15,0 pkt za „Termin płatności”,

0,0 pkt za „Środowisko”,

Streszczenie oceny: druga - pośrednia.

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: KOMA Sp. z o.o. Sp. k.,

Adres Wykonawcy: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19c,

Punktacja oferty: 68,9 pkt: 53,9 pkt za „Cenę”,

0,0 pkt za „Gabaryt”,

15,0 pkt za „Termin płatności”,

0,0 pkt za „Środowisko”,

Streszczenie oceny: trzecia - najmniej korzystna.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 18 grudzień 2017 14:28

Zmodyfikowana: 18 grudzień 2017 14:28