Informacja o wyborze oferty dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

Wasilków, 2016-05-05

BGGN.271.02.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla robót budowlanych.

III. Nazwa zamówienia

Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

IV. Wybór oferty w części 1

Ofertę wybraną złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102

Punktacja oferty: 100 pkt: 95 pkt za cenę brutto 176 593,73 zł

i 5 pkt za długość rękojmi - 6 lat.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.

Punktacja oferty: 87 pkt, tj. 87 pkt za cenę brutto i 0 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: druga.

Oferta nr 2:

B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.

15-378 Białystok, Hryniewicze 66.

Punktacja oferty: 79 pkt, tj. 79 pkt za cenę brutto i 0 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: trzecia.

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

VII. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VIII. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa

Umowa może być zawarta po upływie terminu wymienionego w art. 94 ust. 1 pkt 2) lub zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodana: 6 maj 2016 12:01

Zmodyfikowana: 6 maj 2016 12:01