Informacja o wyborze oferty dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 2016-09-28

BGGN.271.10.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej

w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego

w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla robót budowlanych.

III. Nazwa zamówienia

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania ”Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

IV. Wybór oferty

Ofertę wybraną złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Strabag Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Punktacja oferty: 100,0 pkt: 95,0 pkt za cenę brutto 1 718 409,68 zł

i 5 pkt za długość rękojmi - 6 lat.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:

Unibep S.A.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19

Oferta odrzucona.

Streszczenie oceny: nieklasyfikowana.

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym odrzucono ofertę

Unibep S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 10, żeby oferta sporządzona była na druku oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji (lub na opracowanym własnym, zawierającym wszystkie podane w tymże druku informacje w takim samym układzie). W druku tym w punkcie 3 Wykonawca powinien ustalić okres rękojmi za wady, który stanowi kryterium wyboru oferty. Unibep S.A. w swojej ofercie nie określił udzielanego okresu rękojmi za wady. Nie jest to omyłka, którą Zamawiający może poprawić w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść oferty ma więc istotny brak, przez który nie może być sklasyfikowana i zachodzi konieczność jej odrzucenia.

VII. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VIII. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa

Umowa może być zawarta po upływie terminu wymienionego w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodana: 28 wrzesień 2016 14:30

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2016 14:30