Informacja o wyborze oferty dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wasilków, 2017-01-13

BGGN.271.14.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się

w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla usług.

III. Nazwa zamówienia

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się

w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 5.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przeds. Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.,

Adres siedziby Wykonawcy: 16-010 Wasilków, Studzianki, ul. Spółdzielcza 11.

Punktacja oferty: 95 pkt: 60 pkt w kryterium „cena” za cenę brutto 889 989,12 zł

20 pkt w kryterium „gabaryt” za 2 dodatkowe zbiórki,

15 pkt w kryterium „termin płatności” zgodę na 30 dniowy termin,

0 pkt w kryterium „środowisko” za zerową liczbę pojazdów z Euro6.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne „Astwa” Spółka z o.o.,

adres siedziby: 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4.

Punktacja oferty: 82 pkt, tj. 47 pkt w kryterium „cena”, 20 pkt w kryterium „gabaryt”, 15 pkt w kryterium „termin płatności” i 0 pkt w kryterium „środowisko”.

Streszczenie oceny: druga.

Oferta nr 2:

Konsorcjum: RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o.,

adres siedziby: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5.

Punktacja oferty: 71 pkt, tj. 56 pkt w kryterium „cena”, 0 pkt w kryterium „gabaryt”, 15 pkt w kryterium „termin płatności” i 0 pkt w kryterium „środowisko”.

Streszczenie oceny: trzecia.

Oferta nr 3:

Wykonawca: MPO Spółka z o.o.,

adres siedziby: 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48.

Punktacja oferty: 51 pkt, tj. 36 pkt w kryterium „cena”, 0 pkt w kryterium „gabaryt”, 15 pkt w kryterium „termin płatności” i 0 pkt w kryterium „środowisko”.

Streszczenie oceny: czwarta.

VI. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

VIII. Dynamiczny system zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

IX. Inne informacje

Punkty art. 92 ust. 1: 4), 5) i 7) ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczą przedmiotowego postępowania.

Dodana: 13 styczeń 2017 14:31

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2017 14:31

Załączniki