Informacja o wyborze oferty dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Wasilków, 2016-09-09

OSO.271.2.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla dostaw.

III. Nazwa zamówienia

Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

IV. Wybór oferty w części 1

Ofertę wybraną złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 42-263 Wrzosowa, Korwinów, ul. Okólna 15

Punktacja oferty: 100 pkt: 95 pkt za cenę brutto 768 996,00 zł

i 5 pkt za długość rękojmi - 3 lata.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 2:

Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k.

43-300 Bielsko - Biała, ul. Leszczyńska 22

Punktacja oferty: 95 pkt, tj. 90 pkt za cenę brutto i 5 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: trzecia - najmniej korzystna.

Oferta nr 3:

PUH Moto-Truck Leszek Chmiel

25-116 Kielce, ul. Ks. P. Ściegiennego 270

Punktacja oferty: 97 pkt, tj. 92 pkt za cenę brutto i 5 pkt za długość rękojmi.

Streszczenie oceny: druga.

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

VII. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VIII. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa

Umowa może być zawarta po upływie terminu wymienionego w art. 94 ust. 1 pkt 2) lub zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodana: 9 wrzesień 2016 14:27

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2016 14:27