Informacja o wyborze ofert w częściach 1, 2, 3, 4 i 6 i unieważnieniu w części 5 dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

Wasilków, 2016-12-30

PwW.15.2.2016

Informacja o wyborze ofert w częściach 1, 2, 3, 4 i 6

i unieważnieniu w części 5

dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

I. Zamawiający

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Sienkiewicza 24

NIP 966-07-93-661, REGON 000942802

tel./fax 085 71-85-501

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) dla dostaw.

III. Nazwa zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

IV. Dynamiczny system zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty w części 1 (Warzywa i owoce świeże i suszone)

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Mirosław Popow P. H.-U. „Mango” Detal-Hurt,

Adres (siedziba) Wykonawcy: 17-200 Hajnówka, ul. Poddolna 63

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 81 084,94 zł

i 40 pkt za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach. Wyboru dokonano w sposób przewidziany w art. 24aa Prawa zamówień publ.

VI. Pozostałe oferty w części 1

Oferta nr 1:

Wykonawca: WIB Wiesława Bazylewicz,

adres siedziby: 15-113 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 40 lok. 74

Punktacja oferty: 93 pkt, tj. 53 pkt za cenę brutto i 40 pkt za za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 7:

Wykonawca: „Lewian” Wiesław Leoniuk,

adres siedziby: 17-300 Siemiatycze, Baciki Bliższe 101

Punktacja oferty: 92 pkt, tj. 52 pkt za cenę brutto i 40 pkt za za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Wykonawcy wykluczeni w części 1

Nie wykluczono wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w części 1

Nie odrzucono oferty wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Wybór najkorzystniejszej oferty w części 2 (Jaja kurze)

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 7.

Nazwa (firma) Wykonawcy: „Lewian” Wiesław Leoniuk,

Adres (siedziba) Wykonawcy: 17-300 Siemiatycze, Baciki Bliższe 101,

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 3 600,00 zł

i 40 pkt za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach. Wyboru dokonano w sposób przewidziany w art. 24aa Prawa zamówień publ.

X. Pozostałe oferty w części 2

Oferta nr 1:

Wykonawca: WIB Wiesława Bazylewicz,

adres siedziby: 15-113 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 40 lok. 74,

Punktacja oferty: 97 pkt, tj. 57 pkt za cenę brutto i 40 pkt za za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 2:

Wykonawca: P.P.H.U. „POLMIR” Sławomir Piotrowski

adres siedziby: 15-694 Białystok, Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 91

Punktacja oferty: oferta nieklasyfikowana.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 3:

Wykonawca: Mirosław Popow P. H.-U. „Mango” Detal-Hurt,

adres siedziby: 17-200 Hajnówka, ul. Poddolna 63

Punktacja oferty: 95 pkt, tj. 55 pkt za cenę brutto i 40 pkt za za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Wykonawcy wykluczeni w części 2

Nie wykluczono wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XII. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w części 2

Odrzucono ofertę

P.P.H.U. „POLMIR” Sławomir Piotrowski

15-694 Białystok, Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 91

ze względu na to, że nie została podpisana.

Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i omyłki tej nie można było poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty w części 3 (Mięso i wędliny)

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Sokołów S.A.,

Adres (siedziba) Wykonawcy: 08-300 Sokołów Podlaski, Al. 550–lecia 1

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 62 239,97 zł

i 40 pkt za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach. Wyboru dokonano w sposób przewidziany w art. 24aa Prawa zamówień publ.

XIV. Pozostałe oferty w części 3

Oferta nr 5:

Wykonawca: Zakład Mięsny „BOST” Sp. J. Bogdan Jakim, Stanisław Jakim,

adres siedziby: 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 48

Punktacja oferty: 97 pkt, tj. 57 pkt za cenę brutto i 40 pkt za za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Wykonawcy wykluczeni w części 3

Nie wykluczono wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w części 3

Nie odrzucono oferty wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVII. Wybór najkorzystniejszej oferty w części 4 (Produkty ogólnospożywcze)

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 6.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Hurt i Detal Art. Spożywczo–Rolne Anna Siekierko,

Adres (siedziba) Wykonawcy: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 59 976,00 zł

i 40 pkt za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach. Wyboru dokonano w sposób przewidziany w art. 24aa Prawa zamówień publ.

XVIII. Pozostałe oferty w części 4

Do części 4 nie złożono innych ofert.

XIX. Wykonawcy wykluczeni w części 4

Nie wykluczono wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w części 4

Nie odrzucono oferty wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. Unieważnienie postępowania w części 5 (Produkty mleczarskie)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 5 unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

XXII. Wybór najkorzystniejszej oferty w części 6 (Mrożonki i ryby)

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 6.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Hurt i Detal Art. Spożywczo–Rolne Anna Siekierko,

Adres (siedziba) Wykonawcy: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

Punktacja oferty: 100 pkt: 60 pkt za cenę brutto 27 934,80 zł

i 40 pkt za zgodę na zamówienia z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach. Wyboru dokonano w sposób przewidziany w art. 24aa Prawa zamówień publ.

XXIII. Pozostałe oferty w części 6

Do części 6 nie złożono innych ofert.

XXIV. Wykonawcy wykluczeni w części 6

Nie wykluczono wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w części 6

Nie odrzucono oferty wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w sposób przewidziany w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodana: 30 grudzień 2016 13:38

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2016 13:38