Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część 2: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)

Wasilków: Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część 2: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)
BZP - Numer ogłoszenia: 11114 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351302 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 21, faks 085 7185400 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część 2: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Część 2: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19). Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części - zadania. Każdy wykonawca może złożyć ofertę do jednego lub obydwu zadań. Zamawiający żąda, by przedmiot zamówienia objęty był nadzorem autorskim w wymiarze co najmniej 3 godzin tygodniowo. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 99000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99000,00

  • Waluta: PLN .

Dodana: 15 styczeń 2016 13:57

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2016 13:57