Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej wraz z dokumentacją techniczną

 

BGGN.7031.80.2017.SB

Zaproszenie do składania ofert

Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej

wraz z dokumentacją techniczną

I. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Wasilków,

z siedzibą: 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

NIP 966 210 43 41

tel. 085 71-85-400 wewn. 22, fax 085 71-85-700

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), tj. 30 000 euro. W związku z tym zamówienie udzielone zostanie bez stosowania ww. ustawy, natomiast prowadzone będzie w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Burmistrza Wasilkowa Nr 3/2016.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

ZAPROJEKTOWANIE, UZGODNIENIE, UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ I WYKONANIE

oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej w Wasilkowie

jako linii kablowej podziemnej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi z podłączeniem do istniejącego oświetlenia ulicznego.

Termin wykonania: 31.05.2017 r.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 15:00.

Ofertę można wysłać na adres e-mail: kancelaria@wasilkow.pl, a w ślad za tym pocztą.

V. Kryterium wyboru

Jedynym kryterium wyboru jest najniższa cena ofertowa brutto - 100%.

VI. Wyciąg z Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Zgodnie z § 4 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Burmistrza Wasilkowa Nr 3/2016:

6.  Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

7.  W przypadku gdy najniższa oferta cenowa będzie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego lub będzie znacząco wyższa do cen aktualnie obowiązujących na rynku można odstąpić od wyboru realizatora zamówienia lub procedurę wyboru realizatora zamówienia powtórzyć.

8.  Zamawiający może odstąpić od wyboru realizatora zamówienia w każdym czasie trwania procedury.

9.  Zamówienia udziela się oferentowi, który zaoferował najniższą cenę lub spełnił w stopniu największym inne kryteria wyboru oferty i spełnił pozostałe warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz szczegółowych wymaganiach ofertowych.”

VII. Formalności po wyborze wykonawcy

Zgodnie z ww. Regulaminem po wyborze wykonawcy otrzyma on zlecenie, złożone mu zostanie zamówienie lub zaproponowana umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Dodana: 4 grudzień 2017 10:39

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2017 14:34

Załączniki

Lista stron