Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

BURMISTRZ WASILKOWA

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

 1. Rodzaj zadania:

1)  Konkurs obejmuje zadania realizowane w formie: świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

2)  Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3)  Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Wasilków.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 435 000,00.             

 

 

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1)  Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy oraz innych właściwych przepisów.

2)  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego lub wycofanie oferty.

3)  Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej nie mogą być wykorzystane na:

 • przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy;
 • zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;
 • opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
 • nabycie lub dzierżawę nieruchomości;
 • działalność gospodarczą;
 • kary i odsetki;
 • wydatki na remonty i inwestycje.

 

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

 1. Termin i warunki składania ofert:
 2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje rodzaj zlecanego zadania.
 3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2017 r do godziny 15.30. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert - świadczenie usług opiekuńczych”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
 4. Oferty należy wypełniać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie bip.wasilkow.pl. Druki można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pokój nr 10.
 5. Oferty sporządzone na innym formularzu, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 6. Zleceniodawca dopuszcza możliwość uzupełnienia przez oferenta niekompletnej oferty w wyznaczonym terminie.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od upływu terminu przyjmowania ofert.
 3. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 4. Kryteria formalne:
 • zgodność druku oferty ze wzorem oferty,
 • uprawnienie podmiotu do złożenia oferty,
 • zgodność podpisów pod ofertą osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania oferenta/oferentów
 • zgodność oferty z zasadami określonymi w ogłoszeniu,
 • prawidłowość wypełnienia druku oferty.

 

 1. Kryteria merytoryczne:

 

 

-        Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

 

 

0-10 pkt

 

 

-  Kadra- kwalifikacje i doświadczenie zespołu, przy którego udziale będzie          realizowane zadanie (spełnianie warunków określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

 

 

0 - 30 pkt

 

-        Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a)   wysokość kosztu jednostkowego za 1 (jedną) godzinę usług opiekuńczych,

b)   rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego,

c) zasadność wydatkowania środków/analiza kosztów pod kontem ich celowości, oszczędności i efektywności,

d)   spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym / merytorycznym.

 

 

 

 

 

 

 

0 - 40 pkt

 

-        Ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, w tym:

a)  rzetelność i terminowość wykonywania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy,

b) rzetelność i terminowość rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu Gminy

c)  doświadczenie w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć i prawidłowe rozliczenie dotacji

 

 

 

 

 

 

 

0 - 10 pkt

 

-        Proponowana jakość wykonania zadania, w tym:

a)  Sposób i metody realizacji usług opiekuńczych,

b)  atrakcyjność i dostępność oferty projektu dla odbiorców/adresatów,

c)  ilość odbiorców/ adresatów zadania.

 

 

 

 

0 - 10 pkt

 

 1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Zleceniodawca umieści informację o wyniku konkursu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wasilkow.pl, na stronie BIP www.bip.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.
 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 

VII.  Informacje o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych w roku bieżącym i w roku poprzednim oraz związanymi z ich realizacją poniesionymi kosztami:

 

1)  Koszt realizacji usług opiekuńczych ogółem w 2016 r. wyniósł 399 993,00 zł.

2)  Koszt realizacji zadania w okresie od stycznia do września br. wyniósł 399 988,00 zł.

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie www.wasilkow.pl, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie www.bip.wasilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiem w Wasilkowie.

 

 

Dodana: 21 listopad 2017 15:42

Zmodyfikowana: 22 listopad 2017 10:52