ROK SZKOLNY 2023/2024 Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego

Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego

Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku dowożenia przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. „Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka”

oraz

  1. Dokumenty do okazania:

    a) Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

    b) Uprawnienie do kierowania samochodem, osoby realizującej dowóz,

    c) Dowód rejestracyjny samochodu, którym dziecko będzie dowożone,

    d) Inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:

 - Upoważnienie - zgoda właściciela/współwłaściciela do użytkowania samochodu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem samochodu, lub użytkuje samochód, który nie jest jego własnością.

 -  ……………………………………………………………………………………………………..

Zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica:

  1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

    2. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowe przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:

    a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,

    b) do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,

   c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

   d) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

    3. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Burmistrzem Wasilkowa.

    4. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

    5. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie „Wniosku o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego”.

    6. Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie po uprzednim zweryfikowaniu wymaganych do okazania dokumentów w pokoju nr 25 ww. Urzędu. 

    7. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:

    a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:

koszt = (a-b) × c

 gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 

   b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie a.

    8. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

    9. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

   10. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie "Oświadczenia dotyczącego zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica lub opiekuna do placówki oświatowej", składanego do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka.

   11. Wypłata kwoty zwrotu kosztów przejazdu dziecka, nastąpi nie później niż 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia, przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Dodana: 11 czerwiec 2021 14:13

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2023 10:20

Lista stron