Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XV/101/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118, poz. 1146, poz. 1138, Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777), po przeprowadzeniu konsultacji, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 w brzmieniu jak stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Załącznik do Uchwały Nr XV/101/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 listopada 2015 r.

Program współpracy na rok 2016 Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina Wasilków dąży w swoich działaniach do równomiernego rozwoju oraz poprawy życia mieszkańców. Efektywny rozwój nie jest możliwy bez ich współudziału i akceptacji. Realizowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz pogłębiania poczucia odpowiedzialności za przyszłość gminy Wasilków. Nieodzownym jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2016, 

2) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

3) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 Ustawy,

4) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Wasilków,

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wasilkowa.

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe 

1. Głównym celem Programu jest rozwój współpracy Gminy z Organizacjami w zakresie efektywnej realizacji zadań publicznych, na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców.

2. Cele szczegółowe: 

a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców, 

b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) prezentacja dorobku Organizacji i promowanie ich osiągnięć, 

d) wzmocnienie potencjału Organizacji. 

Rozdział 3.

Zasady współpracy

Współpraca Gminy z Organizacjami wynika z woli partnerów i opiera się na przyjętych wspólnie zasadach:

1) pomocniczości – rozwiązywanie problemów, w tym należących do zadań publicznych powinno odbywać się poprzez podmioty usytuowane jak najbliżej mieszkańców. Gmina stosuje zasadę względnego pierwszeństwa Organizacji w realizacji jej zadań.

2) suwerenności stron – Gmina, respektując odrębność i suwerenność Organizacji, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, wspierając ich działalność i umożliwiając realizację zadań Gminy na zasadach określonych w Ustawie, 

3) partnerstwa – Organizacje, na zasadach i w formie określonej w Ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz wykonywaniu zadań Gminy, 

4) efektywności – Gmina, przy zlecaniu Organizacjom zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi określone w art. 33 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 

5) jawności – Gmina udostępnia Organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z Organizacjami, a także o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki gminne. 

6) uczciwej konkurencji - wszystkie Organizacje mają jednakowy dostęp do informacji oraz jednakowe możliwości ubiegania się o realizację zadań publicznych i inne rodzaje wsparcia ze strony Gminy,

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy.

1. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest wspólna realizacja zadań publicznych należących do zadań Gminy.

2. Program reguluje współpracę Gminy z Organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców i określa:

1) formy współpracy stosowane na obszarze Gminy,

2) priorytetowe zadania publiczne,

3) okres realizacji programu,

4) sposób realizacji programu, który zapewni osiągnięcie celów programu,

5) sposób oceny realizacji programu,

6) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Rozdział 5.

Formy współpracy

1. Współpraca Gminy z Organizacjami może przyjąć następujące formy:

1) umożliwienie Organizacjom nieodpłatnego publikowania istotnych wiadomości w Gazecie Wasilkowskiej i na stronie internetowej www.wasilkow.pl, 

2) współtworzenie i konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do ich zakresu działania, projektów aktów normatywnych, 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Organizacji i Burmistrza, 

4) zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

5) pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu non-profit, w tym bezpłatne użyczenie sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, innych obiektów użyteczności publicznej, sprzętu biurowego oraz udostępnianie, w miarę możliwości, środków transportu na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

6) sprawowanie patronatu Burmistrza nad inicjatywami Organizacji. 

7) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

8) założenie i prowadzenie przez Gminę bazy danych Organizacji działających lub posiadających siedzibę na terenie Gminy,

9) informowanie Organizacji o przewidzianych do zlecenia zadaniach publicznych i ogłaszanych konkursach ofert na realizację tych zadań.

Rozdział 6.

Priorytetowe zadania publiczne

1. W zakresie pomocy społecznej: 

1) wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

2) świadczenie usług opiekuńczych,

3) reintegracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

1) organizowanie i promocja programów profilaktycznych mieszkańcom gminy Wasilków,

2) działania na rzecz dzieci i młodzieży w tym zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,

4) promowanie zdrowego stylu życia, 

5) profilaktyka uzależnień.

3. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

1)  przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu,

2)  wspieranie, tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,

3)  Upowszechnianie kształcenia ustawicznego,

4)  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

4. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1)  wyrównywanie szans edukacyjnych,

2)  wspieranie osób uzdolnionych,

3)  wspieranie cennych inicjatyw naukowych, edukacyjnych i wychowawczych.

5. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, 

2) renowacja i konserwacja zabytków, 

3) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. 

6. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki: 

1) propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, 

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

3) rozwój bazy sportowej.

7. W zakresie ochrony przyrody: 

1) edukacja ekologiczna, 

2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

3) ochrona roślin, zwierząt i krajobrazu,

4) ochrona zasobów przyrodniczych Parku krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną i obszarami Natura 2000.

8. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1)  wzmacnianie potencjału Organizacji,

2)  wspieranie i rozwój wolontariatu,

3)  dofinansowanie udziału własnego w projektach Organizacji finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

4)  aktywizacja osób starszych oraz propagowanie integracji międzypokoleniowej,

5)  wspieranie cennych inicjatyw z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

9. W przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb Burmistrz może ogłosić otwarte konkursy na realizację innych zadań Gminy, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne. 

Rozdział 7.

Okres realizacji programu

Program będzie realizowany w roku 2016.

Rozdział 8.

Sposób realizacji programu

1. W realizacji programu uczestniczą:

1) Organizacje realizujące zadania publiczne na terenie gminy lub dla jej mieszkańców, 

2) Rada Miejska – w zakresie wytyczania głównych kierunków współpracy z Organizacjami, 

3) Burmistrz – w zakresie realizacji celów Programu, 

4) gminne jednostki organizacyjne. 

2. Cele programu będą osiągane w szczególności poprzez:

1) realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w Programie,

2) stosowanie form współpracy określonych w Programie.

3. O kolejności i zakresie realizowanych zadań decydują priorytety przyjęte w Rozdziale 6.  Programu. 

Rozdział 9.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

Planowana wysokość środków, jakie Gmina przewiduje przeznaczyć na realizację zadań ujętych
w Programie wynosi 725.000 zł.

Rozdział 10.

Sposób oceny realizacji Programu

Burmistrz dokona oceny realizacji Programu po zasięgnięciu opinii Organizacji i przedłoży sprawozdanie Radzie do dnia 31 maja 2017 r.

Rozdział 11.

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. Tworzenie Programu oraz przebieg konsultacji obejmowały:

1) spotkanie z Organizacjami dnia 19 października 2015 roku,

2) wspólne opracowanie założeń do programu, 

3) opracowanie projektu Programu, 

4) skierowanie projektu Programu do konsultacji, 

5) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu Programu, 

6) modyfikacja projektu Programu i skierowanie go pod obrady Rady.

2. Projekt programu został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską program zostanie zamieszczony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. 

Rozdział 12.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz po upływie terminu składania ofert, wyznaczając jednocześnie przewodniczącego komisji.

2. W skład komisji wchodzi nie więcej niż 6 osób, w tym połowa osób reprezentujących Organizacje.

3. Każda działająca na terenie Gminy Organizacja ma prawo zgłoszenia, na formularzu ustalonym przez Burmistrza, jednego przedstawiciela do udziału w pracach komisji konkursowych.

4. Burmistrz prowadzi rejestr zgłoszonych przedstawicieli i spośród nich powołuje osoby reprezentujące Organizacje w komisji konkursowej, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z Ustawy. W przypadku braku możliwości powołania 3 przedstawicieli Organizacji, komisja konkursowa pracuje w składzie mniejszym niż 6 osób.

5. Do oceny ofert złożonych w każdym ogłoszonym otwartym konkursie ofert powołuje się odrębną komisję.

6. Komisja jest powoływana w terminie co najmniej 7 dni przed pierwszym planowanym posiedzeniem.

Rozdział 13.

Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje przewodniczący komisji.

2. Protokoły w imieniu komisji podpisuje przewodniczący komisji.

3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Ocena ofert jest dokonywana w niżej ustalony sposób:

a) każdy członek komisji otrzymuje do oceny oferty złożone w konkursie, zapisane w postaci pliku elektronicznego oraz formularz oceny zawierający kryteria oceny i punktację za każde kryterium;

b) każdy członek komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów; suma tych punktów jest cząstkową oceną oferty;

c) ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną cząstkowych ocen oferty;

d) każdy z członków komisji przekazuje swoje oceny przewodniczącemu komisji w ustalonym przez niego terminie.

5. Komisja na posiedzeniu przyjmuje protokół oceny ofert zawierający listę ofert proponowanych do dofinansowania sporządzoną według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może proponować zmianę kolejności ofert.

6. Protokół oceny ofert przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 20 luty 2018 14:46

Zmodyfikowana: 20 luty 2018 14:46