Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Wasilków, dn. 06.05.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.) Burmistrz Wasilkowa informuje, że uchwałą nr LV/491/22  z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rady Miejskiej w Wasilkowie został przyjęty „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”.

Z wyżej wymienionym dokumentem, prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 cytowanej ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa
w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w  Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, w pokoju nr 13, w godzinach poniedziałek – piątek 730 – 1530, wtorek 800 – 1600.

 

Ponadto dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również
w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.wasilkow.pl w zakładce „Zamierzenia i programy”.

Dodana: 9 maj 2022 15:22

Zmodyfikowana: 10 maj 2022 09:02