OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

Wasilków, dnia 01.04.2022 r.

 

OŚGO.7011.1.2022.MGO

 

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025

z perspektywą na lata 2026-2029

wraz z

Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.),

Burmistrz Wasilkowa
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

 

Projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”.

Projekt tego Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony
do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 13 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorek od 800 do 1600) tel. 85 7185 400 wew. 037.  Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie  https://bip.wasilkow.pl/  oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Wasilków https://www.wasilkow.pl/.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag
i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21  dni,

  • w formie pisemnej na adres: Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@wasilkow.pl, m.goralewska@wasilkow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
    18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wasilkowa.

                                                                      

 

Dodana: 1 kwiecień 2022 14:22

Zmodyfikowana: 1 kwiecień 2022 15:01