Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Wasilków, dnia 03.03.2022 r.

 OŚGO.7011.1.2022.MGO

 

  

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Wasilkowa informuje, że przystąpił do realizacji opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wasilków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, w pokoju nr 13, w godzinach pon., śr., czw., pt. – 730 – 1530, wt. 800 – 1600.

            Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: m.goralewska@wasilkow.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wasilkowa.

 

Dodana: 3 marzec 2022 10:47

Zmodyfikowana: 3 marzec 2022 11:03