ZAWIADOMIENIE ICP-58-2019 PGE.Mielech.A. budowa sieci elektroenerg. Nowodworce 1615, 1602 ...

Wasilków, 03.08.2019 r.

BGGN.6733.58.2019.SK.2

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-0,4kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci kablowej nN-0,4kV na dz. nr ewid.: 1615, 1602, 1601/2, 1585, 1562/12, 1562/20, 1562/33, 1735/1, 1735/2, 1753/21, 1753/22, 1753/23, 1753/28, 1753/30, 1753/27, 1753/26, 1737/17, 1737/16, 1737/12, 1737/10, 1737/4, 1737/19, 1737/18, 1671/9, 1671/12, 1671/14, 1673/1, 1672/1, 1600/2 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, pełnomocnik: Adam Mielech.

Strony mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Na podstawie art. 36 Kpa uprzejmie informuję, że sprawa ta ma skomplikowany charakter w rozumieniu przepisów art. 35 § 3 Kpa i będzie załatwiona w terminie wymienionym w art. 35 § 3 i § 4 Kpa. Zgodnie z art. 35 § 5 do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 Kpa informuję, że strona zamieszkała za granicą Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

 Pełnomocnik – Adam Mielech

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Dodana: 6 sierpień 2019 15:07

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2019 15:36

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-08-06

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-08-06