ZAWIADOMIENIE ICP-44-2019 PGE. budowa sieci energet. Nowodworce 1610/2, 1740/5 ...

Wasilków, 01.07.2019 r.

BGGN.6733.44.2019.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN - 15kV i nN - 0,4kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, na dz. nr ewid.: 1610/2, 1740/5, 1592/1, 1585, 1560/20 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik - Waldemar Waszkiewicz „TELAN” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz s.j.,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Dodana: 1 lipiec 2019 14:46

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2019 14:54

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-07-01

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-07-01

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-07-01