POSTANOWIENIE ICP-13-2019 Gmina Wasilków bulwary Wasilków 3689/1 ...

Wasilków, 18.06.2019 r.

BGGN.6733.13.2019.SK.14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art.169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Wasilków w/m w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

1. kładki pieszo-rowerowej na przedłużeniu ul. Dwornej przez rzekę Supraśl,

2. ścieżki rowerowej, ścieżek spacerowych,

3. przystani kajakowej składającej się z budynku zaplecza administracyjnego, pomostu, wiaty na kajaki,

4. budynku toalety,

5. plaży,

6. boiska sportowego uniwersalnego o wymiarach: 50,0 m x 80,0 m,

7. 2 budynków gastronomicznych, strefy piknikowej składającej się z elementów małej architektury stołów, ławek, miejsc do usytuowania grillów i ognisk,

8. placu zabaw dla dzieci,

9. budynku serwisu rowerowego,

10. linii oświetlenia uliczno-parkowego

oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na dz. nr ewid.: 3686, 3689/1, 3689/2, 1584/6, 1584/4, 3692/2, 1584/5, 564, 3112 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków,

po przygotowaniu projektu przedmiotowej decyzji i wysłaniu jej do uzgodnienia w formie decyzji z organem zewnętrznym tj. PGW Wody Polskie Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

po dokonaniu zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie, a także w związku z dokonaniem uzgodnienia przez PGW Wody Polskie Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w formie decyzji,

postanawia się

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca tj. Gmina Wasilków wm. wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w.

W związku z położeniem terenu inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysłano projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, co z kolei zgodnie z art. 97. §1 pkt 4 Kpa stanowi podstawę do zawieszenia prowadzonego postępowania do czasu otrzymania stosownego uzgodnienia.

Dnia 13.06.2019r. uzyskano niezbędne uzgodnienie w formie decyzji, stąd niniejsze rozstrzygnięcie.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca Gmina Wasilków wm.,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. a/.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl