OBWIESZCZENIE ICP-21-2018 postanowienie o umorzeniu

Wasilków, 28.08.2019 r.

BGGN.6733.21.2018.SK.9

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegają­cej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE „96401 Wasilków_Supraślska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, na dz. nr ewid. 1059/47 w obr. geod. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 oraz art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnio­skiem złożonym przez ORANGE Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 03-326 Warszawa ‑ pełnomocnik Grzegorz Gąsiorowski, adres do dręczeń: Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36/10, 03‑140 Warszawa zostało umorzone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne­go dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronie postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo­ławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu­blicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 29 sierpień 2019 13:10

Zmodyfikowana: 29 sierpień 2019 13:11