Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą Nr XIII/140/19

z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz. 52) dokonała wyboru ławników:

do Sądu Okręgowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023 r.,

- do orzekania w sprawach cywilnych:

1)  Halina Strociak

- do orzekania w sprawach karnych:

2)  Marzena Maria Gimik

do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 r.:

1) Edyta Kunda

2) Teresa Olszówka

3) Agnieszka Pietreniuk.

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zwrócił się do Rady Miejskiej w Wasilkowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Białymstoku 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych i 2 ławników do orzekania w sprawach karnych;
- Do Sądu Rejonowego w Białymstoku 5 ławników, w tym 4 ławników do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 1 lipca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7.30-15.30, wtorek – w godzinach 9.00-17.00, do dnia 1 lipca 2019 roku

Karty dostępne są również w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego – bip.wasilkow.pl oraz            na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Anna Denkiewicz

- tel. 85 718 54 00 w. 036.

 

Dokumenty do pobrania w załącznikach

Dodana: 5 czerwiec 2019 15:36

Zmodyfikowana: 25 maj 2023 11:02

Lista stron