ZAWIADOMIENIE o zebranych materiałach dowodowych niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kontenerowych budynków socjalnych, wiaty namiotowej i hali magazynowej z częścią warsztatową na działce o nr ewid. 6064/2 położonej w Wasilkowie.

Wasilków, 04.03.2021 r.

BGGN.6220.26.2020.BK

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 08.09.2020 r. firmy „BUDREX-COBI” Sp. z o. o., ul. Hetmańska 92, Białystok w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kontenerowych budynków socjalnych, wiaty namiotowej i hali magazynowej z częścią warsztatową na działce o nr ewid. 6064/2 położonej w Wasilkowie, gmina Wasilków, powiat  białostocki,  województwo  podlaskie,

 

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

         Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700) po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

         Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

 

          Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

        

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 5 marzec 2021 09:20

Zmodyfikowana: 5 marzec 2021 10:02