ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 41/1, w obrębie 0006 Osowicze, gm. Wasilków.

Wasilków, 01.06.2020 r.

 

 

BGGN.6220.25.2019.BK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 4, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego z dnia 30.08.2019 r. (uzupełniony dnia 17.10.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 41/1, w obrębie 0006 Osowicze, gm. Wasilków, powiat  białostocki,  województwo  podlaskie,

 

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

         Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700) po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

         Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

          

         Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

        

 

Sprawę prowadzi:

Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

 

Otrzymują:

 

  1. Inwestor działający przez pełnomocnika.
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  3. aa

Dodana: 10 czerwiec 2020 13:59

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2020 13:59