ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m na działce o nr 63/9, położonej w obrębie Studzianki, gm. Wasilków

Wasilków, 09.11.2020 r.

BGGN.6220.24.2020.BK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 24.08.2020 r. Agencji Energetycznej Sp. z o. o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn w    sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m na działce o nr 63/9, położonej w obrębie Studzianki, gm. Wasilków,

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700) po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Sprawę prowadzi:

Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 17 listopad 2020 13:03

Zmodyfikowana: 17 listopad 2020 13:03