OBWISZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B Sielachowskie - Osowicze...:

Wasilków, 15.11.2016 r.

BGGN.6220.25.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 18.10.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B Sielachowskie – Osowicze ze zjazdami, przebudową przepustu, z budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Wasilków)”

 

realizowanego na terenie gminy Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

            Przedsięwzięcie zostało zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

 

            Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w celu zasięgnięcia opinii odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałki do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600) .

            Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w siedzibie tut. Urzędu oraz korespondencyjnie.

 

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 21

Dodana: 18 listopad 2016 08:07

Zmodyfikowana: 18 listopad 2016 08:09

Lista stron