OBWIESZCZENIE z dnia 22.09.2014

Dnia 22.09.2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych w miejscowości Wólka Przedmieście realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 226 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

Wasilków, 2014.09.22

BGGN.6220.15.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 22.09.2014r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.15.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych, w miejscowości Wólka Przedmieście realizowanego na działce o nr ewid. 226 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Przedmieście, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek Pana Krzysztofa Piekarskiego Najem i Obsługa Lokali Użytkowych z dnia 24.06.2014r.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

Dodana: 26 listopad 2015 07:58

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 08:37

Lista stron