OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia poegajacego na budowie budynku szkoleniowo - administracyjnego z garażem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz nawierzchni utwardzonej (tor z placem do doskonalenia techniki jazdy oraz manewrów technicznych) wraz z murami oporowymi oraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1119, 1120, 1121 położonych przy ul. Supraślskiej oraz ul. Romana Dmowskiego w Wasilkowie, powiat białostocki, województwo podlaskie

Wasilków, 28.02.2017 r.

BGGN.6220.2.2015.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 28.02.2017 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.2.2015.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

 

budowie budynku szkoleniowo - administracyjnego z garażem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz nawierzchni utwardzonej (tor z placem do doskonalenia techniki jazdy oraz manewrów technicznych) wraz z murami oporowymi oraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1119, 1120, 1121 położonych przy ul. Supraślskiej oraz  ul. Romana Dmowskiego w Wasilkowie, powiat białostocki, województwo podlaskie,

 

realizowanego na terenie miasta Wasilków - na wniosek Pana Krzysztofa Kuleszy z dnia 15.01.2015 r.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 21

Dodana: 2 marzec 2017 10:09

Zmodyfikowana: 2 marzec 2017 10:09

Lista stron