OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT 13675 WASILKÓW CENTRUM (instalacji komunikacyjnej) realizowanego na działkach o nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 położonych przy ul. Wojtachowskiej 96 w Wasilkowie

 Wasilków, 11.12.2019 r.

 

BGGN.6220.28.2019.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2019 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że na wniosek Firmy POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szymańskiego z dnia 21.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT 13675 WASILKÓW CENTRUM (instalacji komunikacyjnej) realizowanego na działkach o nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 położonych przy ul. Wojtachowskiej 96 w Wasilkowie, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

            Przedsięwzięcie zostało zaliczone przez inwestora do mogących zawsze znacząco lub  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

 

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700).

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 17 grudzień 2019 09:50

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2019 09:50