OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji umarzającej potępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE „96401 Wasilków_Supraślska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. ewid. 1059/47, obręb Wasilków.

Wasilków, 29.10.2020 r.

BGGN.6220.4.2020.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 28.10.2020 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.4.2020.BK umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE „96401 Wasilków_Supraślska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. ewid. 1059/47, obręb Wasilków, gmina Wasilków, powiat  białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 026

 

Dodana: 30 październik 2020 10:56

Zmodyfikowana: 30 październik 2020 10:56