OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do hodowli brojlerów o obsadzie 148 DJP i 158 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą, czterema zbiornikami (zakryte szczelne) na ścieki technologiczne, silosami na paszę dwa na każdy kurnik, instalacją LPG (3 zbiorniki naziemne o pojemności 6,4m3 ) studnią głębinową na działce o nr ewid. 285/1 (285/3 po podziale) położonej przy ul. Transportowej w Sochoniach

Wasilków, 02.01.2018 r.

BGGN.6220.6.2015.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 11.12.2017 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.6.2015.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie dwóch kurników do hodowli brojlerów o obsadzie 148 DJP i 158 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą, czterema zbiornikami (zakryte szczelne) na ścieki technologiczne, silosami na paszę dwa na każdy kurnik, instalacją LPG (3 zbiorniki naziemne o pojemności 6,4m3 ) studnią głębinową na działce o nr ewid. 285/1 (285/3 po podziale) położonej przy ul. Transportowej w Sochoniach,

 

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek Pana Rafał Łukasza Ejsmonta z dnia 05.03.2015 r.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 021

Dodana: 3 styczeń 2018 11:22

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2018 11:22

Lista stron