OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na: „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1419B Wólka-Katrynka z przebudową mostu na rzece Czarnej wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (gm. Wasilków)” realizowanego na terenie gminy Wasilków.

Wasilków, 17.11.2020 r.

 

BGGN.6220.31.2020.BK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek z dnia 14.10.2020 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1419B Wólka-Katrynka z przebudową mostu na rzece Czarnej wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (gm. Wasilków)” realizowanego na terenie gminy Wasilków.

 

            Przedsięwzięcie zostało zaliczone przez inwestora do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

 

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego         w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700) wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 20 listopad 2020 10:08

Zmodyfikowana: 20 listopad 2020 10:08