OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa

Wasilków, 27.01.2020 r.

BGGN.6220.23.2019.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 23.01.2020 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.23.2019.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji wbudowanych nieuciążliwych lokali handlowo-usługowych w części parterowej budynków wraz z garażami w podpiwniczeniu, zjazdami, dojazdami, parkingami, murami oporowymi, zbiornikiem retencyjnym, przebudowa istniejącego rowu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki  o nr ewid. 1325/1, gm. Wasilków,  powiat białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 026

 

Dodana: 31 styczeń 2020 10:35

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 10:35