OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 41/1, w obrębie 0006 Osowicze, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie

Wasilków, 09.12.2019 r.

 

BGGN.6220.25.2019.BK

 

 

 

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2019 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek z dnia 30.08.2019 r. (uzupełniony dnia 17.10.2019 r.) firmy P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 4, 02-677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 41/1, w obrębie 0006 Osowicze, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

           

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700).

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Dodana: 14 grudzień 2019 15:17

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2019 15:17