OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Wasilków, 23.01.2019 r.

BGGN.6220.20.2018.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 23.01.2019 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.20.2018.BK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w liczbie 85, budynków mieszkalnych jednorodzinnych z   usługami   w   liczbie  2, z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną dla obsługi projektowanego zespołu budynków jednorodzinnych (drogami wewnętrznymi ze zjazdami) oraz terenami rekreacyjnymi, wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane, działki pod drogi wewnętrzne i pasy techniczne, realizowanego na działkach o nr ewid. 1586/2-22, 1586/24, 1586/26, 1586/27, 1586/28, 1586/29, 1586/30, 1586/31, 1586/32 położonych przy ul. Gajnej w Wasilkowie,

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 021

 

Dodana: 25 styczeń 2019 09:20

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2019 09:38

Lista stron