OBWIESZCZENIE z dnia 22.06.2015

Wasilków, 2015.06.22

BGGN.6220.2.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 17.06.2015r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku szkoleniowo-administracyjnego z garażem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz nawierzchni utwardzonej (tor z placem do doskonalenia techniki jazdy oraz manewrów technicznych) wraz z murami oporowymi oraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1119, 1120, 1121 położonych przy ul. Supraślskiej oraz ul. Romana Dmowskiego w Wasilkowie, powiat białostocki, województwo podlaskie,

realizowanego na terenie miasta Wasilków na wniosek Pana Krzysztofa Kuleszy z dnia 15.01.2015r.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

Dodana: 26 listopad 2015 08:22

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 08:36

Lista stron