OBWIESZCZENIE z dnia 25.03.2015

Dnia 20.03.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Przemysłowej 1 w Wasilkowie wraz z terenem przyległym na potrzeby zakładu lakierniczego tworzyw sztucznych oraz na potrzeby przetwarzania odpadów niebezpiecznych, działka o numerze ewidencyjnym 6065/2, realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek firmy „Biacolor” Sp. z o.o. z dnia 04.07.2014r.

Wasilków, 2015.03.25

BGGN.6220.16.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 20.03.2015r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.16.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Przemysłowej 1 w Wasilkowie wraz z terenem przyległym na potrzeby zakładu lakierniczego tworzyw sztucznych oraz na potrzeby przetwarzania odpadów niebezpiecznych, działka o numerze ewidencyjnym 6065/2,

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek firmy „Biacolor” Sp. z o.o. z dnia 04.07.2014r.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

Dodana: 26 listopad 2015 08:15

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 08:41

Lista stron