OBWIESZCZENIE z dnia 18.11.2015

Wasilków, 2015.11.18

BGGN.6220.04.2013
OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku Nr 408.326/F-20/6/14 z dnia 08.10.2015 r. uchylającą zaskarżoną decyzję Burmistrza Wasilkowa znak BGGN.6220.04.2013 z dnia 05.08.2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej 1000 kW stanowiących elektrownię fotowoltaiczną w Wasilkowie realizowanego na działce nr ewid. 411, gm. Wasilków. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Wojciecha Tomkiel działającego przez pełnomocnika ALFATOM Wojciech Tomkiel z dnia 01.02.2012 r. uzupełnionym dnia 14.02.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397z póź. zm.).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wasilkowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko, opinią biegłego dotyczącą ww. przedsięwzięcia, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 1, w godzinach od 800 do 1500

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

  3. w miejscu planowanej inwestycji

Dodana: 26 listopad 2015 10:16

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 10:16

Lista stron