Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BGGN.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 26 budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą

Wasilków, 13.05.2016 r.

BGGN.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że dnia 10.05.2016 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie 26 budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, zamierzonego do realizacji na działce o nr ewid. 368/1 położonej przy ul. Starowiejskiej w Dąbrówkach,

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek Pana Adama Szutko z dnia 11.01.2016 r.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 21

Obwieszczenie umieszczono:

1. Biuletyn informacji publicznej pod adresem: bip.wasilkow.pl

2. Tablica ogłoszeń zewnętrzna, wewnętrzna, w miejscu inwestycji, dnia: ….................... podpis:

Zdjęto dnia: ........................................ podpis:

Dodana: 13 maj 2016 14:10

Zmodyfikowana: 13 maj 2016 14:10

Lista stron