Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Ogłoszenie nr 500002110-N-2017 z dnia 04-07-2017 r.
Wasilków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536569-N-2017
Data: 21/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7185400 w. 22, e-mail zp@wasilkow.pl, kancelaria@wasilikow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-07
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-10
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: „zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą” (tekst dodaje się w Uwadze po wyrażonej słownie kwocie „jeden milion i 00/100”)

Dodana: 4 lipiec 2017 13:05

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 12:00